Home arrow Ngành xây dựng arrow Tin Mời thầu arrow Tin mời thầu arrow Tin mời thầu xây dựng ngày 16/12/2009
Thứ bảy, ngày 13 tháng 7 năm 2024 03:54
Tin xây dựng
Xây tổ ấm
Ngành xây dựng
Kinh tế xã hội
Công nghệ xây dựng
Thủ tục pháp lý
Tủ sách xây dựng
Tin doanh nghiệp xây dựng
Giá VLXD tại Chợ xây dựng
Giá VLXD toàn quốc
Hỏi đáp xây dựng
Hội chợ xây dựng
Danh bạ doanh nghiệp
--------------------------------------------
Tìm kiếm
Catalogs sản phẩm Catalogs sản phẩm
Tin mới
Banner
Banner
Banner
Tin mời thầu xây dựng ngày 16/12/2009 PDF Print E-mail
Thứ tư, ngày 16 tháng 12 năm 2009 22:42

Image1. GT: XÂY LẮP NHÀ KIỂM SOÁT LIÊN NGÀNH CỬA KHẨU BẮC PHONG SINH, HUYỆN HẢI HÀ
Thuộc D.A: Nhà kiểm soát liên ngành cửa khẩu
Bắc Phong Sinh, huyện Hải Hà
Nguồn vốn: Ngân sách
Bên mời thầu: Ban QLDA công trình huyện Hài Hà
Hình thức đấu thầu: Rộng rãi trong nước

Thời gian bán HSMT: từ 09 giờ 00 ngày 26/12/2009 đến 09 giờ 00 ngày 12/01/2010 (trong giờ hành chính)

ĐĐ: Ban QLDA công trình huyện Hải Hà, số 1 06
phố Tràn Khánh Dư, thị trấn Quảng Hà, huyện Hải
Hà, tỉnh Quảng Ninh. Điện thoại: (0333) 760668
Giá bán: 1 .000.000 đồng
Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00 ngày 12/01/2010


2.GT: TOÀN BỘ PHẦN XÂY LẮP CỦA CÔNG TRÌNH (GÓI 05)
Thuộc DA: Trụ sở tiếp dàn tỉnh và cải tạo, mờ rộng
trụ sờ Thanh tra tỉnh
Nguồn vốn: NS cấp
Bên mời thầu: Ban Đầu tư và Xây dựng TP. Huế
Hình thức đấu thầu: Rộng rãi trong nước
Thời gian bán HSMT: từ 08 giờ 00 ngày
29/12/2009 đến 1 4 giờ 00 ngày 13/01/2010 (trong
giờ hành chính)
ĐĐ: Ban Đầu tư và Xây dựng TP. Huế, số 154
Tràn Phú, TP. Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. ĐT: (054)
3846791 ; Fax: (054) 823626
Giá bán: 1 .000.000 đồng
Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 00 ngày 13/01/2010.


3. MỜI SƠ TUYỂN GT: XÂY LẮP HẠNG MỤC 02 KHỐI KÝ TÚC XÁ
Thuộc D.A: Trưng tâm bói dưỡng cán bộ ngành Tài
chính tại tỉnh Thừa Thiên - Huế
Nguồn vốn: Nguồn vốn đầu tư XDCB tập trung
thuộc Ngân sách Nhà nước; nguồn chi hỗ trợ thanh
toán XDCB của hệ thống Thuế; nguồn kinh phí
đóng góp của hệ thống Kho bạc Nhà nước, của
Trường Bồi dường cán bộ Tài chính và các nguồn
vốn hợp pháp khác
Bên mời thầu: Ban QLDA Xây dựng công trình
Trung tâm bồi dưỡng cán bộ ngành Tài chính tại
tỉnh Thừa Thiên - Huế
Hình thức đấu thầu: Rộng rãi trong nước có sơ
tuyển
Thời gian phát hành HSMST: từ 08 giờ 00 ngày
26/12/2009 đến 09 giờ 00 ngày 05/01/2010 (trong
giờ hành chính)
ĐĐ: Ban QLDA Xây dựng công trình Trung tâm bồi
dưỡng cán bộ ngành Tài chính tại tỉnh Thừa Thiên -
Huế, thuộc xã Phú Thượng, huyện Phú Vang,
thành phố Huế, tinh Thừa Thiên Huế. Điện thoại:
(054) 3960961 ; Fax: (054) 3960961 .
Thời điểm đóng sơ tuyển: 09 giờ 00 ngày
05/01/2010.

4.GT: XÂY LẮP THUỘC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TRỤ SỞ LÀM VIỆC CHI CỤC THUẾ BỈM SƠN
Thuộc D.A: Đầu tư xây dựng Trụ sở làm việc Chi
cục thuế Bỉm Sơn
Nguồn vốn: Nguồn vốn XDCB Tổng cục thuế cấp
theo kế hoạch hàng năm và nguồn chi hỗ trợ thanh
toán XDCB của ngành thuế
Bên mời thầu: Cục Thuế Thanh Hóa
Hình thức đấu thầu: Rộng rãi trong nước
Thời gian bán HSMT: từ 08 giờ 00 ngày
28/12/2009 đến 09 giờ 00 ngày 13/01/2010 (trong
giờ hành chính)
ĐĐ: Phòng Hành chính - Tài vụ - ân chỉ, Cục Thuế
Thanh Hóa, số 9 đường Phan Chu Trình, phường
Điện Biên, TP. Thanh Hóa. Điện thoại: (0373)
71 6827; Fax: (0373) 85201 1 .
Giá bán: 1 .000.000 đồng
Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00 ngày 13/01/2010.

5. GT: XÂY LẮP HẠNG MỤC SAN NỀN, NỀN MẶT ĐƯỜNG, HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC VÀ SAN NỀN, NHÁNH Đ31, Đ37, LÝ TRÌNH KM0+572,80
THUỘC D.A: Đầu tư Xây dựng cơ sở hạ tàng kỹ
thuật khu tái định cư Cụm CN-TTCN Nam Chu Lai
(giai đoạn 1 )
Nguồn vốn: Nguồn thu cấp quyền sử dụng đất của
dự án
Bên mời thầu: Ban QL các dự án khai thác quỹ đất
huyện Núi Thành
Hình thức đấu thầu: Rộng rãi trong nước
Thời gian bán HSMT: từ 07 giờ 00 ngày
20/12/2009 đến 1 4 giờ 00 ngày 06/01/2010 (trong
giờ hành chính)
ĐĐ: Văn phòng Ban QL các dự án khai thác quỹ
đất huyện Núi Thành, khối 3, thị trấn Núi Thành,
huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam (trong khu
UBND huyện Núi Thành). Điện thoại: (0510)
3572089
Giá bán: 500.000 đồng
Thời điểm đóng thầu: 1 4 giờ 00 ngày 06/01/2010 .


6. GT: XÂY LẮP CÔNG TRÌNH: HẠ TẦNG CÔNG VIÊN VĂN HÓA CÁC DAN TỘC GIA LAI, HẠNG MỤC: ĐƯỜNG GIAO THÔNG NHÁNH N2
THUỘC D.A: Hạ tàng công viên văn hóa các dân tộc
Gia Lai, hạng mục: Đường giao thông nhánh N2
Nguồn vốn: NS tỉnh Gia Lai cấp
Bên mời thầu: Ban xây dựng các còng trịnh trọng
điểm tỉnh Gia Lai
Hình thức đấu thầu: Rộng rãi trong nước
Thờ( gian bán HSMT: từ 08 giờ 30 ngày
25/12/2009 đến 08 giờ 30 ngày 08/01/2010 (trong
giờ hành chính)
ĐĐ: Ban xây dựng các công trình trọng điểm tỉnh
Gia Lai, số 24 đường Trằn Hưng Đạo, TP. Pleiku,
tỉnh Gia Lai. Điện thoại: (059) 71 9937; Fax: (059)
71 5382
Giá bán: 1 .000.000 đồng ~
Thời điểm đóng thầu: 08 giờ 30 ngày 08/01/2010.


7.GT: ĐƯỜNG VÀO ẤP BẾN CHUỐI, XÃ LONG TOÀN, HUYỆN DUYÊN HẢI, TỈNH TRÀ VINH. HẠNG MỤC: ĐƯỜNG VÀO ẤP BẾN CHUỐI XÃ LONG TOÀN, HUYỆN DUYÊN HẢI
THUỘC DA.Đường vào ấp Bến Chuối, xã Long
Toàn, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh
Nguồn vốn: Ngân sách năm 2010
Bên mời thầu: UBND huyện Duyên Hải, tỉnh Trà
Vinh
Hình thức đấu thầu: Rộng rãi trong nước
Thời gian bán HSMT: từ 07 giờ 30 ngày
25/12/2009 đến 08 giờ 00 ngày 12/01/2010 (trong
giờ hành chính)
ĐĐ: UBND huyện Duyên Hải, khóm 1 , thị trán
Duyên Hải, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh. Điện
thoại: (074) 3833753 (Ban QLDA đầu tư xây dựng
công trung
Giá bán: 1 .000.000 đồng
Thời điểm đóng thầu: 08 giờ 00 ngày 12/01/2010.


8.GT: MỜ RỘNG VÀ NÂNG CẤP ĐƯỜNG TỈNH LỘ 1, ĐOẠN TỪ NGÃ BA MAI XUÂN THƯỞNG ĐẾN CẦU BUÔN KY, TP. BUÔN MA THUẬT
THUỘC DA: MỞ rộng và nàng cấp đường tình lộ 1 ,
đoạn từ ngã ba Mai Xuân Thường đến cầu Buồn
Ký, TP. Buôn Ma Thuột
Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh 70% và ngân sách
thành phố 30%
Bên mời thầu: Công ty TNHH MTV Quản lý đô thị
và Môi trường Đắc Lắc
Hình thức đấu thầu: Ròng rãi trong nước
Thời gian bán HSMT: từ 07 giờ 00 ngày
29/12/2009 đến 08 giờ 00 ngày 14/01/2010 (trong
giờ hành chính)
ĐĐ: Công ty TNHH MTV Quản lý đô thị và Môi
' trường Đắc Lắc, số 1 Đào Duy Từ, TP. Buôn Ma
Thuột, tỉnh Đắc Lắc. Điện thoại: (0500) 3843177;
Fax: (0500) 3840576
Giá bán: 1 .000.000 đồng
Thời điểm đóng thầu: 08 giờ 00 ngày 14/01/2010.
9. GT: GÓI THẦU SỐ 06: XÂY LẮP ĐƯỜNG TỪ DDT721 (ĐOẠN TỪ KM12+107-KM31+300) ĐỊA PHẬN HUYỆN ĐẠ TẺH, TỈNH LÂM ĐỒNG
THUỘC D.A: Nâng cáp đường từ ĐT721 (đoạn từ
Km12+107-Km31+300) địa phận huyện Đạ Tèh,
tỉnh Lâm Đồng
Nguồn vốn: Ngàn sách nhà nước
Bên mời thầu: Trung tâm Quản lý và khai thác
CTCC huyện Đạ Tèh, tinh Lâm Đồng
Hình thức đấu thầu: Rộng rãi trong nước
Thời gian bán HSMT: từ 07 giờ 00 ngày
28/12/2009 đến 08 giờ 30 ngày 13/01/2010 (trong
giờ hành chính)
ĐĐ: Trung tâm Quản lý và khai thác CTCC huyện
Đạ Tèh, khu phố 4A, TT Đạ Tèh, huyện Đạ Tèh,
tỉnh Lâm Đồng. Điện thoại: (063) 883090; Fax: (063) 883090
Giá bán: 1 .000.000 đồng
Thời điểm đóng thầu: 08 giờ 30 ngày 13/01/2010 .


11.GT: MỞ RỘNG VÀ NÂNG CẤP ĐƯỜNG Y NGÔNG, ĐOẠN TỪ TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ ĐĂK LAWK ĐẾN ĐƯỜNG MAI XUÂN THƯỞNG, TP. BUÔN MA THUẬT
THUỘC DA: Mở rộng và nâng cấp đường Y Ngông,
đoạn từ Trường Trung cấp nghề Đăk Lăk đến
đường Mai Xuân Thường, TP. Buôn Ma Thuột
Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh 70% và ngân sách
thành phố 30%
Bên mời thẩu: Công ty TNHH MTV Quản lý đô thị
và Môi trường Đăk Lăk
Hình thức đấu thẩu: Rộng rãi trong nước
Thời gian bán HSMT: từ 07 giờ 00 ngày
29/12/2009 đến 09 giờ 00 ngày 14/01/2010 (trong
giờ hành chính)
ĐĐ: Công ty TNHH MTV Quàn lý đô thị và Môi
trường Đăk Lăk, số 1 Đào Duy Từ, TP. Buôn Ma
Thuột, tỉnh Đăk Lăk. Điện thoại: (0500) 3843177;
Fax: (0500) 3840576
Gía bán: 1 .000.000 đồng
Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00 ngày 14/01/2010.


12.GT: XÂY LẮP, CẢI TẠO KHO VÀ CHỐNG MỐI
THUỘC DA: Cải tạo tầng hầm nhà bảo tàng làm
kho bâo quản hiện vật - Bào tàng Văn hóa các Dân
tộc Việt Nam
Nguồn vốn: NSNN
Bên mời thầu: Bảo tàng Văn hóa các Dàn tộc Việt
Nam
Hình thức đấu thầu: Rộng rãi trong nước
Thời gian bán HSMT: từ 10 giờ 00 ngày
16/12/2009 đến 10 giờ 00 ngày 26/12/2009 (trong
giờ hành chính)
ĐĐ: Phòng kế toán tài vụ, Bảo tàng Văn hóa các
dàn tộc Việt Nam, đường Đội Cấn, phường Trưng
Vương, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Điện
thoại: (0280) 3855781 ; Fax: (0280) 3752940
Giá bán: 1 .000.000 đóng
Thời điểm đớng thầu: 10 giờ 00 ngày 26/12/2009.


13. GT: THI CÔNG GIÁ ĐỠ
THUỘC D.A: Cải tạo tầng hầm nhà bào tàng làm
kho bảo quản Hiện vật - Bảo tàng Văn hóa các Dân
tộc Việt Nam
Nguồn vốn: NSNN
Bên mời thầu: Bảo tàng Văn hóa các Dân tộc Việt
Nam
Hình thức đấu thầu: Rộng rãi trong nước
Thời gian bán HSMT: từ 14 giờ 00 ngày
16/12/2009 đến 14 giờ 00 ngày 26/12/2009 (trong
giờ hành chính)
ĐĐ: Phòng kế toán tài vụ, Bảo tàng Vân hóa các
dàn tộc Việt Nam, đường Đội Cấn, phường Trưng
Vương, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Đ~n
thoại: (0280) 3855781 ; Fax: (0280) 3752940
Giá bán: 1 .000.000 đồng
Thời điểm đóng thầu: 1 4 giờ 00 ngày 26/12/2009 .

14.GT: XÂY LẮP
Thuộc D.A: Cải tạo sân vặn động tỉnh Hòa Bình
Nguồn vốn: NS tỉnh
Bên mời thầu: Sở Văn hóa, Thể thao và du lịch
tỉnh Hòa Bình
Hình thức đấu thầu: Rộng rãi trong nước
Thời gian bán HSMT: từ 08 giờ 00 ngày
28/12/2009 đền 08 giờ 30 ngày 14/01/2010 (trong
giờ hành chính)
ĐĐ: Phòng kế hoạch tài chính, Sở văn hóa, Thể
thao và du lịch tlnh Hòa Bình, Điện thoại: (021 83)
853855; Fax: (02183) 852691
Giá bán: 1 .000.000 đồng
Thời điểm đóng thầu: 08 giờ 30 ngày 14/01/2010

15.GT: CUNG CẤP 2 XE Ô TÔ ĐIỀU HÀNH SẢN XUẤT LOẠI 7-8 CHỖ NGỒI
Thuộc D.A: Đầu tư thiết bị duy trì sản xuất năm
2009 và các năm sau
Nguồn vốn: vay thương mại
Bên mời thầu: Công ty cổ phần than Mông Dương-
TKV
Hình thức đấu thấu: Chào hàng cạnh tranh
Thời gian phát hành HSYC: từ 08 giờ 00 ngày
18/12/2009 đến 08 giờ 00 ngày 23/12/2009 (trong
giờ hành chính)
ĐĐ: Phòng Đầu tư - Công ty cổ phần than Mông
Dương - TKV, phường Mông Dương, thị xã Cầm
Phả, tỉnh Quảng Ninh. ĐT: (033) 2221 439; Fax:
(033) 868276
Hạn cuối nhận HSĐX: 08 giờ 00 ngày 23/12/2009 .
Cập nhật cuối cùng ( Thứ năm, ngày 17 tháng 12 năm 2009 03:18 )
Banner
  Đánh dấu trang
Mạng xã hội
Trang Facebook - Chợ xây dựng Trang Google Cộng - Chợ xây dựng
Mời thầu

Đăng ký thông tin mời đấu thầu xin gửi về địa chỉ công ty, email: admin@choxaydung.vn hoặc liên hệ tới số điện thoại: 04.37737548

Sản phẩm mới
 • R01-Ngói Viglacera - 15.600 đ
  thumb

  R01-Sản phẩm ngói tráng men Ceramic dùng để lợp các mái, các viên ngói được liêt kết với nhau bằng ốc vít

 • Apelly G270AP ITASS - 8.500.000 đ
  thumb

  Loại 2 bếp gas, mặt Inox, 2 bếp to hai vòng lửa, kiềng tráng men đánh lửa bằng pin, có van cảm ứng khóa gas.

 • HV5000 Máy phun sơn Earlex - 7.780.000 đ
  thumb

  HV5000 là máy phun sơn đa dụng loại lớn do hãng Earlex - Anh Quốc sản xuất.

  Đây là loại máy lý tưởng cho thợ sơn, phù hợp với việc sử dụng cho các công trình nhỏ và vừa.

 • HV1900 Máy phun sơn Earlex - 2.960.000 đ
  thumb

  HV1900 là máy phun sơn đa dụng do hãng Earlex - Anh Quốc sản xuất.

  Đây là lựa chọn số một cho khách hàng có nhu cầu sơn không thường xuyên, và có giá cả cạnh tranh.

 • PEXA28RC - Đèn thoát hiểm - 1.099.000 đ
  thumb

  PEXA28RC - Đèn thoát hiểm

 • STC20 - Măng sông D20 - 15.180 đ
  thumb

  Phụ kiện ống HDPE nối nhanh nhãn hiệu con cá - FISH, được nhập khẩu trực tiếp từ Malaysia. Đường kính D20

 • Ống uPVC Bình Minh - 0 đ
  thumb

  Ống nhựa uPVC Bình Minh được sản xuất trên dây truyền công nghệ hiện đại. Tiêu chuẩn kỹ thuật hệ mét ISO 4422:1996.

 • M405-2 men bóng - 88.400 đ
  thumb

  Đây là dòng sản phẩm bề mặt được phủ lớp men kính (bóng như gương) gồm nhiều họa tiết vân đá, hoa văn được phối màu, thiết kế đẹp mắt, hoa văn độc đáo, trang nhã. Các hoạ tiết của sản phẩm được tạo nên bởi nhiều lớp in lưới tạo ra độ sâu của hoạ tiết.

  Kích thước 40x40cm. Chất lượng loại 2.

 • B4A Ngói chạc bốn - 35.000 đ
  thumb

  B4A là phụ kiện ngói Secoin dùng để lợp phần tiếp giáp đỉnh 4 cạnh của mái. Ngói được sản xuất trên công nghệ tiên tiến của Nhật bản, có chất lượng cao và được thị trường tin dùng.

 • VCS15 Van cửa Sanwa 15 - 98.440 đ
  thumb

  Van cửa SANWA được sản xuất bởi Công ty TNHH Hợp kim ASAHI – Thái Lan. Nhãn hiệu SANWA đã được đăng ký và bảo hộ trên toàn lãnh thổ Việt Nam theo quyết định số: 3457/QĐ-SHTT ngày 26/03/2007.

GOOS Media Trang tin tức của Công ty dịch vụ hàng hoá trực tuyến
Chứng nhận thanh toán bảo đảm

Chợ xây dựng Hà nội: Công ty TNHH Thương mại Dương Linh

Showroom: 1B Ngõ 5, Tổ 19, Thị Trấn, Cầu Diễn, Từ Liêm, Hà Nội

Tel: 04.37737548; Fax: 04.38370082

Email Phòng kinh doanh: sale@choxaydung.vn

Chợ xây dựng Sài Gòn: Công ty TNHH SX-TM Đăng Hải

Địa chỉ: Số 140, Tô Hiến Thành, P15, Quận 10, Tp.HCM

Tel: 08.38620524; Fax: 08.38633011;

Email: saigonRep@choxaydung.vn